UG二次开发,条码功能已经实现,可以批量出条码,也可以单个图纸出条码,外挂自动抓取图纸上面的模号、零件号等信息生成条码并与E68模具管理系统集成!外挂功能都为易胜科技开发,享有知识产权和源代码,可以灵活使用代码,将免费提供给E68模具管理系统客户使用!咨询热线:18928195461


                    E68-UG单张图纸出条码功能,可以自动抓取模号和零件号,如果抓取错误,还可以界面上修改模号、零件号来生成条码!


              E68-UG批量出条码功能,方便统一图框和格式的图纸,一键批量生成所有条码!